VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DLA DZIECI

Politechnika Gdańska

1 czerwca 2015

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR KIDS

Gdansk University of Technology

1st of June 2015

Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci

i Politechnika Otwarta

serdecznie zapraszają

na wyjątkowe wydarzenie!

 

Kontakt:

 konferencjapad(at)gmail.com

Miejsce konferencji:

Politechnika Gdańska, ul.Gabriela Narutowicza 11/12

 

Wszechświat oczyma pasjonatów

 

 

Szanowni Państwo!

 

Po raz piąty w ramach Politechniki Otwartej, Politechniki Gdańskiej i Polskiej Akademii Dzieci organizujemy Międzynarodową Konferencję Naukową dla Dzieci. Jest to już VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci.

 

W tym roku będziemy debatować nad szeroko pojętym tematem Wszechświata jako że motywem przewodnim konferencji jest  „Wszechświat oczyma pasjonatów”. Chcemy zaprezentować interdyscyplinarne aspekty poszukiwania pasji i rozwijania ciekawości poznawczej od mikro do makro skali.

 

Podczas konferencji specjaliści różnych dyscyplin naukowych poprowadzą wykłady akademickie i warsztaty dla studentów w wieku od 6 do 12 lat. Młodzi Naukowcy (od 6 do 12 lat) będą również mieli możliwość podzielenia się swoimi naukowymi pasjami podczas własnych wykładów i warsztatów, prezentując swoją wiedzę rówieśnikom oraz osobom dorosłym.

 

Universe seen through enthusiasts’ eyes

 

 

Dear Sirs!

 

For the fifth time within the frames of the Open University of Technology, Gdańsk University of Technology and Polish Academy of Kids we organize INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR KIDS. This is the VI International Scientific Conference for Kids.

 

This time we will widely discuss the topic of Universe as the main subject of the conference is „Universe seen through enthusiasts’ eyes”. We want to present the interdisciplinary aspects of the serach for passion in science from micro to macro scale.

 

During the conference specialists from many branches of science will give their academic lectures to students from the age of 6 to 12 years old. Young Scientists (as well 6 to 12 years old) will have the opportunity to share their scientific visions and passions during their own lectures and workshops, presenting their knowledge with their peers as well as adults.

Główni prelegenci / Keynote speakers:

 

Młody prelegent / Young prelegent:

10-letni Marek Rauchfleisz z Torunia

/ 10 - years old Marek Rauchfleisz from Toruń

 

Marek jest najmłodszym w Polsce (i prawdopodobnie na świecie)

konstruktorem łazika marsjańskiego nagrodzonego Mini Patentem

Urzędu Patentowego RP, zwycięzcą konkursu

Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014,

lauteatem nagrody Europejskiego UP

oraz międzynarodowej nagrody WIPO Best School Inventor.

 

Marek is the youngest constructor of Mars rover in Poland (and probably on the world), that was awarded with Mini Patent by the Patent Office of the Republic of Poland, winner of the contest of Ambassador of the School Invention 2014, laureate of the European Patent Office award and the Best School Inventor international award of the World Intellectual Property Organization (WIPO).

 

Gość honorowy / Guest of Honour:

David T. Chuss, PhD, the Villanova University, NASA (USA)

 

 

Ramowy program konferencji

 

9:15 - 9:50 - rejestracja uczestników / Auditorium Novum, PG

10:00 - 10:30 - otwarcie konferencji i przywitanie uczestników

10:30 - 12:00 - wykłady plenarne i pytania

12:00 - 13:00 - poczęstunek pizzą / Gmach Główny PG

13:00 - 14:00 - wykłady w sekcjach / Gmach Główny i Wydział ETI

15:00 - 16:00 - bankiet z fontannami czekoladowymi, zakończenie / Gmach Główny, Dziedziniec Północny

 

UWAGA: w każdej sekcji odbędzie się 1 wykład dorosłego prelegenta oraz 6 wykładów prowadzonych przez dzieci. Każdy wykład trwa 10 min, a następnie jest 5 min na pytania do prelegenta. 

 

The agenda for the conference

 

9:15 - 9:50 - registration of participants, Auditorium Novum, GUT

10:00 - 10:30 - opening of the conference and welcoming speech

10:30 - 12:00 - plenary presentations and questions

12:00 - 13:00 - pizza break / Main Building, GUT

13:00 - 14:00 - presentations in sections / Main Builting & ETI Department

15:00 - 16:00 - banquet with chockolade fountains, closing ceremony / Main Building

 

PLEASE NOTE: each section includes 1 lecture by adult prelegent and 6 presentations by kids. Every lecture lasts up to 10 min, and after lecture 5 minutes are reserved for questions to the lecturer.

 

Patronat :
 
Patronat medialny:
 
Sponsorzy:
 
Partnerzy:
 
Uczestnictwo w konferencji
- rejestracja uczestników i młodych prelegentów

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. Ilość uczestników konferencji (oraz młodych prelegentów) jest ograniczona.

Osoby nie zarejestrowane nie będą miały wstępu na konferencję.

Rejestracja uczetników i młodych prelegentów rozpoczyna się w momencie udostępnienia formularzy zgłoszeniowych (północ 26 marca 2015). 

Rejestracja uczestników będzie trwać aż do wyczerpania limitu miejsc na konferencji, o czym będziemy informować na tej stronie.

Rejestracja młodych prelegentów trwa do 5 maja 2015 roku.

 

Rejestracja uczestników ma formę formularza online (przycisk obok), w którym opiekun kontaktowy będzie proszony o podanie:

- swoich danych (imię, nazwisko, nr tel, e-mail) - w celu umożliwenia kontaktu z opiekunem organizatorom konferencji; 

- ilości oraz danych zgłoszonych dzieci - w celu rejestracji na konferencję; przygotowania identyfikatorów oraz przygotowania zaświadczeń o uczestnictwie

- ilości oraz imion i nazwisk pozostałych opiekunów - w celu przygotowania identyfikatorów dla opiekunów.

 

Rejestracja młodych prelegentów odbywa się również poprzez formularz zgłoszeniowy online (przycisk obok). 

 

Po przesłaniu zgłoszeń uczestników i młodych prelegentów poprzez formularz rejestracyjny online, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail opiekuna/nauczyciela w ciągu 7 dni zostanie przesłane przez organizatorów potwierdzenie zgłoszenia, a w terminie przedkonferencyjnym zostaną przesłane szczegółowe informacje dla uczestników konferencji.

 

Przed przesłaniem zgłoszenia uczestników online prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji PAD 2015.

 

Rejestracja uczestników ZAKOŃCZONA
Rejestracja prelegentów ZAKOŃCZONA
Regulamin konferencji
 

Regulamin konferencji określa prawa i obowiązki organizatorów konferecji, uczestników - dzieci oraz opiekunów zgłoszonych dzieci. Akceptacja regulaminu jest warunkiem rejestracji dzieci na konferencję. Treść regulaminu w formacie PDF jest dostępna po kliknięciu na przycisk obok.

Komitet naukowy / Scientific committee:

 

prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk, PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO, Politechnika Gdańska / CHAIR OF THE SCIENTIFIC COMMITTE OF THE CONFERENCE, Gdańsk University of Technology

prof. dr hab. inż. Tadeusz Morawski, Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology

dr hab. Mariola Bidzan, dyrektor Instytutu Psychologii, Uniwersytet Gdański / head of the Department of Psychology, University of Gdańsk

Prof. Vitaliy S. Dorofeyev DSc. PhD. Eng., Odessa, State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Prof. Romualdas Ginevičius DSc. PhD. Eng., Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora, Politechnika Gdańska / Gdańsk University of Technology

prof. dr hab. Lech  Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk / Head of the Center for Theoretical Physics of the Polish Academy of Sciences

dr Henryka Szumilewicz, prezes Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci / president of the Polish Academy of Kids Association

dr Magdalena Adamowicz, Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk 

dr Agata Hofman, autor projektu Polska Akademia Dzieci, Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii / author of the project of Polish Academy of Kids, Department of Psychology, University of Gdańsk

dr Paweł Hostyński, członek Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci, koordynator PAD w Poznaniu / member of the Polish Academy of Kids Association, PAK coordinator in Poznań

dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska, członek Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci, Politechnika Gdańska / member of the Polish Academy of Kids Association, Gdańsk University of Technology

dr Milena Lachowicz, wykładowca Polskiej Akademii Dzieci, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku / lecturer of the Polish Academy of Kids, Gdańsk Academy of Physical Education and Sport

dr Anita Milewska, Politechnika Gdańska / Gdansk University of Technology

Michał Kochańczyk, członek honorowy Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci / member of honour of the Polish Academy of Kids Association

dr Anna Pawelec, członek Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci, Uniwersytet Gdański / member of the Polish Academy of Kids Association, University of Gdańsk

 

Komitet programowy / Program committee:

 

dr Agata Hofman, PRZEWODNICZĄCA KOMITETU PROGRAMOWEGO, autor projektu Polska Akademia Dzieci / CHAIR OF THE PROGRAM COMMITTEE, author of the project Polish Academy of Kids

dr Magdalena Adamowicz, Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk

mgr Maciej Hofman, członek zarządu Stowarzyszenia PAD, Szkoła Geniuszy®, member of the Polish Academy of Kids Association Board, Szkoła Geniuszy®,

dr Anita Milewska, Politechnika Gdańska / Gdansk University of Technology

dr Henryka Szumilewicz, Prezes Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci / President of the Polish Academy of Kids Association

 

Komitet organizacyjny / Organizing committee:

 

mgr Ewa Międzobrodzka, PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci / 

CHAIR OF THE ORGANIZING COMMITTE / vice president of the Polish Academy of Kids Association

inż. Bożena Hakuć, dyrektor i kustosz Biblioteki Głównej, przewodnicząca Politechniki Otwartej, Politechnika Gdańska / director and custodian of the Main Library, President of the Open University of Technology, Gdańsk University of Technology

Katarzyna Chudziak, moderator Polskiej Akademii Dzieci w Dolośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu / moderator of the Polish Academy of Kids in the University of Lower Silesia in Wrocław

mgr Maciej Hofman, członek zarządu Stowarzyszenia PAD, Szkoła Geniuszy® / member of the Polish Academy of Kids Association Board, Szkoła Geniuszy®

mgr Dorota Broszkiewicz, rzecznik prasowy Stowarzyszenia PAD / press spokesperson of the Polish Academy of Kids Association

Julia Froese, sekretarz Stowarzyszenia PAD / secretary of the Polish Academy of Kids Association

mgr inż. Monika Litwińska, członek Stowarzyszenia PAD / member of the Polish Academy of Kids Association 

mgr Agnieszka Leszczewicz, Politechnika Gdańska / Gdańsk University of Technology

mgr Weronika Górska-Wolniewicz, członek Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci, koordynator PAD w Poznaniu / member of the Polish Academy of Kids Association, PAK coordinator in Poznań

Ania Kotłowska, koordynator konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości w Polsce przez Urząd Patentowy RP oraz PAD / coordinator of the contest of Ambassador of the School Invention organized by the Patent Office of the Republic of Poland and the Polish Acadmy of Kids Association

Zuzanna Hofman, wolontariszka Polskiej Akademii Dzieci / volunteer of the Polish Academy of Kids 

mgr Ewa Felska - Hałabiś , tłumacz, członek Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci / translator, member of the Polish Academy of Kids Association