REGULAMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w edukacyjnym projekcie pod nazwą Polska Akademia Dzieci, zwanym dalej PAD-em.

2. Adresatami PAD-u są dzieci w wieku 6-12 lat oraz ich nauczyciele/opiekunowie.

3. Celem PAD-u jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci w wieku 6-12 lat.

4. W ramach PAD-u założono realizację 8 zjazdów składających się z 2 wykładów na każdej z uczelni biorących udział w projekcie. Wykłady prowadzą Młodzi Naukowcy w wieku 6-12 lat oraz dorośli naukowcy.

5. Organizatorem PAD-u jest Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci siedzibą w Gdańsku- Oliwie, ul. Subisława 10, zwane dalej Organizatorem.

 

§2

1. Wykłady odbywają się na terenie uczelni, które biorą udział w projekcie – zwanych dalej oddziałami PAD.

2. Harmonogram spotkań zamieszczany jest na stronie internetowej danego oddziału.

3. Każdy zjazd będzie trwał maksymalnie 120 minut.

4. Wykłady będą się odbywały 1 raz w miesiącu w przeciągu danego roku akademickiego.

 

II. Warunki uczestnictwa

 

§3

1. Rekrutacja na zajęcia PAD-u odbywa się od momentu opublikowania informacji o naborze na stronie internetowej PAD-u do wyczerpania limitu miejsc.

2. Rekrutacja na zajęcia PAD-u prowadzona jest wyłącznie drogą mailową. W celu zgłoszenia uczestnictwa nauczyciel/opiekun musi zapoznać się z regulaminem oraz na odpowiedni adres mailowy podany na stronie danego oddziału PAD przesłać kartę zgłoszenia z kompletną listą uczestników, oraz danymi kontaktowymi swoimi i szkoły.

3. Podstawowymi kryterium rekrutacji jest wiek dziecka. Dolna granica wiekowa to 6, a górna 12 lat.

4. O przyjęciu do PAD-u decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka/grupy jest przesyłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.

6. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do PAD-u z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisani na listę rezerwową i otrzymują numer rejestracyjny, wg którego będą przyjmowani kolejni uczestnicy, w przypadku zwolnienia się miejsc.

 

III. Zasady uczestnictwa

 

§4

1. Każdy uczestnik PAD otrzymuje indeks.

2. Uczestnik PAD-u zobowiązany jest do posiadania indeksu na zajęciach, oraz udostępnienia go każdorazowo organizatorom w celu podstemplowania.

3. W przypadku zgubienia indeksu należy poinformować organizatora i przesłać prośbę o wydanie duplikatu. Wydanie duplikatu jest odpłatne.

4. Informacje o kolejnych spotkaniach zamieszczane są na stronie danego oddziału PAD.

5. Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

6. Obecność na zajęciach jest potwierdzana elektronicznie. Każda grupa ma obowiązek poinformować organizatorów, jeśli nie może uczestniczyć w jednym ze spotkań, najpóźniej tydzień przed danym spotkaniem. Umożliwi to jednorazowe przyjęcie grupy z listy rezerwowej.

7. Po drugiej nieobecności, o której organizatorzy NIE będą powiadomieni, dana grupa zostanie skreślona z uczestnictwa w PAD.

8. Uczestnik PAD, który będzie uczestniczył w minimum 6 zjazdach otrzyma na zakończenie projektu dyplom.

9. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach. O fakcie tym nauczyciel/opiekun powinien natychmiast poinformować organizatora drogą elektroniczną.

 

IV. Prawa i obowiązki uczestników PAD-u i ich nauczycieli/opiekunów

§5

1. Każdy uczestnik PAD-u ma prawo do bezpłatnego wzięcia udziału w wykładach.

2. Każdy uczestnik PAD-u ma prawo do zgłaszania swoich uwag dotyczących realizacji projektu.

 

§6

1. Każdy uczestnik PAD-u jest zobowiązany do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej swojego oddziału PAD-u, w tym z harmonogramem zajęć.

2. Każdy uczestnik PAD-u zobowiązany jest do przybycia najpóźniej 10 minut przed

rozpoczęciem zajęć.

3. Każdy uczestnik PAD-u jest zobowiązany słuchać poleceń organizatorów oraz opiekunów grup.

4. Każdy nauczyciel/opiekun zobowiązany jest do opieki nad dzieckiem podczas trwania zajęć.

5. Każdy nauczyciel/opiekun jest odpowiedzialny za zachowanie dzieci podczas wykładów. 6. Każdy nauczyciel/opiekun odpowiedzialny jest za niewnoszenie na salę wykładową jedzenia ani picia. Dopuszcza się picie z butelek.

7. Każdy nauczyciel/opiekun uczestnika PAD-u odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy podopiecznego w trakcie trwania zajęć, w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia sali zajęciowej.

8. Każdy uczestnik PAD-u zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

V. Zasady dotyczące prezentacji

§7

1. Prezentacje należy przesłać najpóźniej tydzień przed wystąpieniem na adres danego koordynatora PAD.

2. Prezentacje, ze względów organizacyjnych, puszczane będą tylko i wyłącznie z komputerów danej placówki.

3. Nauczyciele/opiekunowie mogą pomóc Młodym Naukowcom w przygotowaniu prezentacji, nie należy jednak wyręczać dzieci w tej pracy.

 

VI. Postanowienia końcowe

§8

1. Uczestnicy PAD-u i ich nauczyciele/opiekunowie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o przetwarzaniu danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji zajęć PAD-u.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w PAD jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika PAD-u oraz jego nauczyciela/opiekuna w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PAD-u.

3. Nauczyciele/opiekunowie wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją PAD-u drogą mailową, zgodnie z art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu PAD-u. 5. O wszelkich zmianach uczestnicy PAD-u informowani będą za pośrednictwem strony internetowej oraz newslettera.